Aktuality

28.07. 2020 - Den otevřených dveří 7.8.2020

Zveme vás na den otevřených dveří v pátek 7.8. od 13 do 16 hod.

29.07. 2020 - Informace pro rodiče ohledně organizace a provozu

Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov, příspěvková organizace,

Kraslická 36, 356 01 LomniceINFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MŠ


Vážení rodiče,

naše MŠ bude otevřena od 10. 08. 2020.
MŠMT vydalo dokument, který se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Dle tohoto dokumentu jsou podmínky pro otevření a provoz naší MŠ následující:
Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení – písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tato prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy, nebo je vyplnit předem (formulář je dostupný na stránkách školy www.mslomnice.cz, nebo přímo v MŠ).


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, například:
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu /náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.


Pokud se rozhodnete Vaše dítě do MŠ umístit, budou platit následující organizační a hygienické pokyny, které mohou být měněny s ohledem na další vývoj situace:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

    • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
    • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
    • Před vstupem bude všem dětem měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. 
    • Doporučujeme přicházet do MŠ s časovým předstihem, s ohledem na plynulý příjem dětí. V 8:00 hodin musí být děti přítomné ve třídě.

V prostorách mateřské školy


Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při vstupu do MŠ je dítě a doprovázející osoba (nedoporučujeme osobu nad 65 let – riziková skupina) povinna použít připravenou dezinfekci na ruce. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Nelze se po mateřské škole pohybovat samostatně a prohlížet si budovu.
Pokud budou v šatně dětí přítomny již dvě děti s doprovodem, prosíme, vyčkejte venku, až se šatna uvolní.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Dítě musí mít v šatně v podepsané plastové krabičce podepsanou roušku pro případ náhlých příznaků COVID - 19 (např. horečka) u kteréhokoliv dítěte nebo zaměstnance MŠ.
Do MŠ je zakázáno přinášet jakékoliv hračky.
V MŠ budou dodržovány hygienické zásady dle dokumentu vydaném MŠMT.
Stravování bude zajištěno v běžné podobě.
Předškolní výchova není v době do 31. 08. 2020 povinná.
K otevření budovy slouží stávající ČIPY. 
Pro informace využívejte pevnou telefonní linku: 352 600 221
Děkujeme za spolupráci a nadále sledujte aktuální informace o vývoji situace.
                                                                                                                     
V Lomnici 29. 07. 2020                                      Naděžda Černíková, ředitelka školy


10.08. 2020 - Konzultace

Informace pro rodiče

dětí s povinnou předškolní docházkou


(TĚM, KTEŘÍ NASTUPUJÍ V ZÁŘÍ 2020 DO 1. TŘÍDY)


  1. Nabízíme možnost konzultací ohledně školní zralosti se školním speciálním pedagogem (dohodněte prostřednictvím ředitelky školy).


  1. Nabízíme možnost přezkoušení školní zralosti se školním speciálním pedagogem (dohodněte prostřednictvím ředitelky školy).


  1. Termíny konzultací:

PONDĚLÍ 6:00 - 7:30

13:00 – 14:30

16:00 – dle potřeby

ÚTERÝ 6:00 - 7:30

15:00 – dle potřeby

STŘEDA 6:00 - 7:30

13:00 – 14:30

16:00 – dle potřebyI nadále platí zvýšená hygienická opatření.


Kontakt na ředitelku mateřské školy: 775 707 221.V Lomnici 29. 05. 2020. Naděžda Černíková, ředitelka školy


31.08. 2020 - Projekt MŠ LOMNICE 63
Projekt MŠ LOMNICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga. Dále prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a projektové dny ve školce i mimo školku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání